20 23

Veiligheid

Veurs Voorburg heeft nog meer maatregelen getroffen om de veiligheid te waarborgen.BRANDALARM

Overal in school bevinden zich brandmelders. Deze zitten er voor de veiligheid van iedereen. Helaas komt het wel eens voor dat er een vals alarm wordt veroorzaakt. Alle kosten worden dan verhaald op de veroorzaker van dit vals alarm!

 

BRANDINSTRUCTIES

Zie hiervoor de benodigde instructies en plattegronden met vluchtroutes in de diversen ruimten. Bedrijfshulpverleners (BHV) zijn mensen in de school die jaarlijks een training krijgen hoe te handelen bij brand en andere alarmmeldingen. Iedereen moet altijd de instructies van de bedrijfshulpverleners opvolgen.

 

ONTRUIMING

Bij ontruiming wegens brand – of overige alarmmeldingen moet iedereen de aanwijzingen van de bedrijfshulpverleners ogenblikkelijk opvolgen. Minimaal 1 x per schooljaar wordt er geoefend. Hier vindt je de ontruimingsinstructie voor personeelsleden.

 

TOEZICHTHOUDERS

Op Veurs Voorburg zijn op elke verdieping ook toezichthouders aanwezig. Zij zorgen er onder andere voor, dat er geen vreemde personen in de school komen. Gasten moeten zich altijd eerst melden bij de receptie. Wij vragen van leerlingen ook om geen vriendjes/vriendinnen mee te nemen naar school (tenzij hier vooraf toestemming voor gekregen is). Ook niet als ze buiten voor het gebouw willen wachten. De toezichthouder(s)/verzorger(s) kunnen niet aan iemands gezicht zien of hij/zij kwaad wil of niet.

 

CAMERABEWAKING

In en om de school is gedurende 24 uur per dag camerabewaking aanwezig voor de veiligheid en het toezicht. In overeenstemming met de wet op de privacy zijn hiervoor de volgende afspraken gemaakt:

  • Zicht op de actuele beelden van de camera’s is alleen toegestaan door bevoegd personeel
  • Inzage door derden van de opgenomen beelden mag alleen na toestemming van iemand van de schoolleiding
  • Opgenomen beelden worden alleen ter beschikking gesteld aan politie en/of justitie na toestemming van iemand van de schoolleiding

CONTROLE LOCKERS, JASSEN, TASSEN EN OPSLAGRUIMTE SCOOTERS

Een aantal keer per schooljaar houden wij samen met de jeugdagent een controle op de lockers, jassen, tassen en opslagruimte van de scooter. Mocht dit strafbare feiten opleveren dan zal door de politie nader onderzoek ingesteld worden. Daarnaast behoudt de school zich het recht voor om eigen strafmaatregelen te treffen.

 

DE JEUGDAGENT

Veurs Voorburg heeft een vast contactpersoon bij de politie in de vorm van een jeugdagent. Samen met hem zorgen we voor een veilige en prettige schoolomgeving. Zijn taken zijn het voorkomen, signaleren en afhandelen van criminaliteit, het geven van voorlichting, het bemiddelen in conflicten en het preventief aanwezig zijn. Indien zich strafbare zaken voordoen, zullen wij altijd de jeugdagent inlichten en indien nodig aangifte doen.

 

VEILIGHEIDSOVERLEG MET POLITIE, GEMEENTE EN ANDERE SCHOLEN

Samen met andere scholen in de gemeente Leidschendam - Voorburg, de politie en de gemeente hebben we een aantal keer per jaar overleg. Allerlei zaken rondom de veiligheid worden hier besproken. Dit houdt ook in dat er gezamenlijke afspraken gemaakt worden waar alle scholen zich aan houden.