16 23

Inspraak-SamenspraakDE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

De school heeft een medezeggenschapsraad (mr). Via deze raad hebben ouder(s)/verzorger(s) en personeel invloed op het beleid van de school. Bij belangrijke besluiten is instemming of advies van de medezeggenschapsraad nodig. De schoolleiding heeft als adviseur zitting in de raad. 

Meer informatie over de mr vindt u hier op onze website.

 

DE OUDERRAAD

Ouders/verzorgers kiezen samen met hun kinderen bewust voor een school. Ze willen weten hoe het er met hun kinderen aan toe gaat en wat zij van school mogen verwachten. Dat vinden wij terecht!
Daarom hebben ouders ook een stem. Die kunnen zij laten klinken door zitting te nemen in de Ouderraad, of contact op te nemen met de leden hiervan.
Het doel van de Ouderraad is het mee denken met de school en de leerlingen.

Meer informatie over de ouderraad vindt u hier op onze website.

 

DE LEERLINGENRAAD

Leerlingen uit verschillende jaren vormen gezamenlijk de Leerlingenraad. Deze vergadert een paar keer per jaar en organiseert de schoolfeesten en andere activiteiten. Ook gaat de Leerlingenraad in gesprek met de schoolleiding over wat er goed en minder goed gaat in de school.

Meer informatie over de leerlingenraad vindt u hier op onze website.

 

HET LEERLINGENSTATUUT

Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en de plichten van elke leerling op Veurs Voorburg. De medezeggenschapsraad doet de officiële goedkeuring van het leerlingenstatuut. Het leerlingenstatuut wordt gedurende schooljaar 2019-2020 vernieuwd.

 

OUDERAVONDEN

Door middel van ouderavonden willen we de ouder(s)/verzorger(s) zoveel mogelijk betrekken bij het onderwijs dat wij geven.
Op deze wijze kunnen ouder(s)/verzorger(s) samen met de mentoren en vakdocenten, hun kinderen helpen bij schoolzaken.
Er zijn algemene ouderavonden waarop wij de ouder(s)/verzorger(s) per klas of leerjaar informeren over allerlei zaken zoals keuzebegeleiding, examenjaar of internationalisering.

Daarnaast zijn er ouderavonden naar aanleiding van het rapport waarop de ouder(s)/verzorger(s) individueel met de mentor en vakdocenten kunnen spreken.