5 23

Algemene informatieSCHOOLTIJDEN

1e uur 08.30 - 09.15 uur
2e uur 09.15 - 10.00 uur
pauze 10.00 - 10.15 uur
3e uur 10.15 - 11.00 uur
4e uur 11.00 - 11.45 uur
pauze 11.45 - 12.15 uur
5e uur 12.15 - 13.00 uur
6e uur 13.00 - 13.45 uur
pauze 13.45 - 14.00 uur
7e uur 14.00 - 14.45 uur
8e uur 14.45 - 15.30 uur
9e uur 15.30 - 16.15 uur

Tijdens het 9e uur (15.30-16.15) is er elke dinsdag gelegenheid om gemiste opdrachten en toetsen in te halen. Wij verwachten dat de leerling dit 9e uur beschikbaar is. Op dinsdag tot en met vrijdag kan het 9e uur ingezet worden als disciplinaire maatregel. Ook dan verwachten wij dat de leerling beschikbaar is.

 

LOCKER

Voor alle leerlingen is een locker ter beschikking. Hiervoor is via de schoolkosten betaald. De leerlingen dienen zelf voor een goed hangslot te zorgen. Iedere leerling is verantwoordelijk voor de inhoud van de aan hem of haar toegewezen locker. De schoolleiding heeft het recht om de locker(s) te controleren in verband met de veiligheid. Een aantal keer per schooljaar houden wij samen met de politie preventieve lockercontroles. U wordt hier achteraf over geïnformeerd via een brief aan de leerlingen. Daarnaast zijn voor de veiligheid bewakingscamera ́s geïnstalleerd waarvan de beelden voor langere tijd opgeslagen worden. Deze beelden kunnen gebruikt worden als een leerling zich schuldig maakt aan een overtreding.

 

FIETSEN- EN BROMMER-/SCOOTERSTALLING

Fietsen, brommers en scooters moeten aan de zijkant van het gebouw geplaatst worden en op slot worden gezet. Bij schade of diefstal is de school niet aansprakelijk. Op de stalling wordt toezicht gehouden door middel van camerabewaking. De beelden worden voor langere tijd opgeslagen en kunnen gebruikt worden als een leerling zich schuldig maakt aan een overtreding.

 

AANSPRAKELIJKHEID

De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, beschadiging of het zoekraken van in of bij de school aanwezige eigendommen van anderen. Dit geldt ook voor eigendommen in lockers, in de kleedkamers bij de gymlessen (binnen en buiten) en voor fietsen of brommers/scooters in de stalling. Bij vermoeden van diefstal wordt u verzocht zo snel mogelijk de schoolleiding te informeren. Bij diefstal wordt de politie ingelicht. Ouder(s)/ verzorger(s) worden dringend geadviseerd aangifte te doen.

 

ONGEVALLENVERZEKERING

De school heeft een collectieve ongevallenverzekering voor alle leerlingen afgesloten. Deze verzekering dekt de financiële gevolgen van lichamelijk letsel als gevolg van ongevallen die gebeuren tijdens de schooluren, op weg naar en van school en tijdens schoolactiviteiten buiten de school. Beschadigingen aan bril, fiets of kleding vallen niet onder de dekking. De uitkeringen zijn aan een maximum gebonden. In voorkomende gevallen dient u de administratie binnen 48 uur na het ongeval bericht te geven.

 

ADMINISTRATIE

Van de leerlingen, die voor het eerst op Veurs Voorburg komen, wordt gevraagd: een kopie van zijn/haar ID-kaart of paspoort. Deze dient op de administratie te worden ingeleverd. Elke schooldag, uitsluitend in de pauzes, kunnen de leerlingen formulieren bij de administratie laten invullen.

 

WIJZIGINGEN IN DE GEZINSSITUATIE, ADRES EN/OF TELEFOONNUMMER

Wijzigingen van adres en telefoonnummer of in de gezinssituatie zo spoedig mogelijk onder vermelding van de klas, aan de administratie en de mentor doorgeven. In het belang van de veiligheid is het van groot belang dat de school altijd de juiste gegevens heeft.

Als er onverwachts iets met uw zoon / dochter gebeurt, willen wij snel met u contact kunnen leggen.
In het administratiesysteem Magister kunt u zien of de gegevens die wij van u hebben juist zijn. Dit geldt ook voor het telefoonnummer. Na ingelogd te hebben met de ouder inlogcode kunt u deze gegevens evetueel zelf wijzigingen.

 

VERLOREN / GEVONDEN VOORWERPEN

Gevonden voorwerpen kunnen afgegeven worden bij de beheerders van het Open Leercentrum of op de dagwacht.

 

LICHAMELIJKE OPVOEDING

De lessen worden gegeven in de gymzaal van de school of in de sporthal van Forum Kwadraat. Veldgymnastiek wordt gegeven op de sportvelden van V.V. Wilhelmus aan de Westvlietweg.

 

UITVAL VAN LESSEN

Als een docent(e) afwezig is, zal er zoveel mogelijk voor vervanging worden gezorgd. Helaas is dit niet altijd mogelijk, waardoor bij uitzondering lesuitval mogelijk is.

 

MAATSCHAPPELIJKE STAGES (MAS)

Een van de dingen waar leerlingen uit leerjaar 3 mee te maken krijgen, is de maatschappelijke stage. Deze stage doen ze om iets voor een ander te doen, zonder dat daar geld tegenover staat. Ze leren er ook van, zoals het dragen van verantwoordelijkheid voor een actie of een persoon. In onze maatschappij zijn veel mensen bezig als vrijwilliger. De coördinator MAS zal iedereen daarvan op de hoogte brengen zodra daar meer over bekend wordt. Voor u als ouder/verzorger is het belangrijk dat u het MAS- stagecontract ondertekent en weer inlevert op school. Door middel van dit contract is er een overeenkomst met de stagebieder en de school en de leerling. Veurs Voorburg gaat ervan uit dat iedereen daar enthousiast aan mee doet en zo een steentje bijdraagt aan onze samenleving!