17 23

KlachtrechtKLACHTENREGELING

Ouder(s)/verzorger(s), voogden, verzorgers dan wel leerlingen, en personeelsleden kunnen een klacht indienen. Het is gebruikelijk om eerst op de school zelf te proberen de klacht bespreekbaar te maken. Stichting Scholengroep Spinoza kent twee groepen van klachten:

  • klachten betreffende seksuele intimidatie, pesten, geweld
  • discriminatie

 

OVERIGE KLACHTEN

Voor de eerste groep van klachten beschikt elke school over één of meerdere vertrouwenspersonen. Deze personen zijn officieel aangesteld om mogelijke klagers bij hun klacht te begeleiden. De vertrouwenspersonen van Stichting Scholengroep Spinozawerken samen in een netwerk aan deskundigheidsbevordering en ondersteuning. Vanuit dit netwerk kunnen zij ook optreden als externe vertrouwenspersoon voor een andere Spinozaschool.

Voor de tweede groep van klachten is geen aparte begeleiding in het leven geroepen. Maar voor beide groepen geldt dat, wanneer de afhandeling door de school niet naar tevredenheid is verlopen, de klager in beroep kan gaan bij het bevoegd gezag van de school: het College van Bestuur van de Scholengroep Spinoza, postbus 35, 2270 AA in Voorburg. Tenslotte is er nog de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij een landelijke klachtencommissie (LKC). Spinoza is aangesloten bij de LKC/VBS, Postbus 95572, 2509 CN in Den Haag. De volledige klachtenregeling is te vinden op www.scholengroepspinoza.nl.

N.B. Van anonieme klachten neemt de schoolleiding wel nota, maar zij kan deze niet verder in behandeling nemen.

 

Vertrouwenspersonen

Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school, zoals seksuele intimidatie, racisme, discriminatie, geweld, agressie en pesten, kunnen ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen een beroep doen op de ondersteuning van de interne vertrouwenspersonen:

  • Alexander Voorvelt
  • Britt van der Steenstraten

De vertrouwenspersonen zijn bereikbaar op school of via de mail.

 

MELDPLICHT SEKSUEEL GEWELD

Schoolleiding, contactpersonen en vertrouwenspersoon zullen een klacht van ouder(s)/verzorger(s)/leerlingen zorgvuldig behandelen. Bij klachten van ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen over de school- situatie, waarbij mogelijk sprake is van ontucht, aanranding of een ander zedendelict, is de school verplicht - na consult van de vertrouwensinspecteur - tot het doen van aangifte bij de opsporingsambtenaar.

 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS

Als de school u niet kan helpen en u toch met vragen blijft zitten, kunt u ook terecht bij de inspectie van het onderwijs.
Dit kan op onderstaande manieren:

e-mail:info@owinsp.nl
website: www.onderwijsinspectie.nl
telefoon: 0800 - 8051 (gratis)

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld:

  • meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900 - 111 31 11 (lokaal tarief).