f Schoolgids Veurs Voorburg
21 22

SchoolkostenSCHOOLKOSTEN PER 2021-2022

De overheid vindt het belangrijk dat kinderen in het voortgezet onderwijs goed opgeleid worden en neemt de meeste kosten hiervoor voor haar rekening. Alle scholen ontvangen de bekostiging in een zogenaamde lumpsum. Dit is één budget voor materiële en personele kosten, waarbij het aan de schoolleiding is om te bepalen hoe zij dat binnen de wettelijke kaders besteedt. Bij materiële kosten kunt u denken aan het onderhoud van de gebouwen, apparatuur en schoonmaak. Ook de bekostiging van het lesmateriaal voor een specifiek leerjaar is onderdeel van de lumpsum.

Er zijn drie soorten schoolkosten.

  1. De eerste categorie komt voor rekening van de school en bevat het lesmateriaal. (bijvoorbeeld: leerboeken, werkboeken, projectboeken en tabellenboeken, BINAS, examentrainingen en examenbundels, eigen leermateriaal  van de school en bijbehorende cd’s en dvd’s, gelicentieerd digitaal lesmateriaal)
  2. De tweede categorie schoolkosten is voor rekening van ouder(s)/verzorger(s). Dit zijn materialen die persoonsgebonden zijn, zoals gymkleren, of zaken die meerdere leerjaren of  door meerdere kinderen binnen één gezin gebruikt kunnen worden. (bijvoorbeeld: atlas, woordenboek, agenda, rekenmachine, schrift, multomap, pennen en dergelijke, gereedschap, sportkleding)
  3. De derde categorie vrijwillige ouderbijdrage. De vrijwillige ouderbijdrage is bedoeld voor zaken waarvoor de school geen bekostiging van de overheid ontvangt. Dit kan zijn voor materialen en gereedschappen, zoals hierboven beschreven, maar de vrijwillige ouderbijdrage kan ook gebruikt worden voor de financiering van extra activiteiten, zoals een excursie, sportdag, buitenlandreis of kerstviering. Dit zijn de overige schoolkosten. Wanneer de extra activiteiten buiten het voor de leerlingen voorgeschreven onderwijsprogramma vallen, kunnen ouders kiezen of hun kind hier wel of niet aan deelneemt. Deze ouderbijdrage is vrijwillig. Ouders zijn dus niet verplicht  deze bijdrage te betalen.

Wanneer ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen, zijn scholen toch verplicht de betreffende leerling hetzelfde programma aan te bieden.

Een laptop of tablet valt niet onder de definitie van lesmateriaal, omdat het de drager is van informatie en zelf geen informatie is en niet voorgeschreven wordt voor een specifiek leerjaar. Hierdoor valt een laptop of tablet niet onder het lesmateriaal dat scholen gratis aan ouders dienen te verstrekken. Het bezit van een laptop of tablet (op Veurs Voorburg betreft dit Chromebooks) kan door scholen niet van ouder(s)/verzorger(s) worden geëist, net zo min als ouder(s)/verzorger(s) dit van de school kunnen eisen.

 

Vrijwillige bijdrage

Veurs Voorburg kiest ervoor de diverse posten die onder vrijwillige ouderbijdrage vallen apart in rekening te brengen.

Ouders krijgen vooraf een overzicht en geven aan waar hun kind gebruik van gaat maken.

Bij het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage wordt de betreffende leerling nooit de toegang tot de school of het reguliere onderwijs ontzegd.

De school kan er voor kiezen hem/haar wel uit voor de hieronder genoemde activiteiten en voorzieningen uit te sluiten en komt dan met een passende oplossing.

Bij de factuur, welke via e-mail (Wiscollect) wordt verstrekt, legt Veurs Voorburg aan alle ouder(s)/verzorger(s) een overeenkomst voor.

In deze overeenkomst wordt gevraagd aan te geven akkoord te gaan met het te betalen bedrag.

 

De opbouw van de bijdrage

Leerjaar 1

135

Leerjaar 2

€ 80

Leerjaar 3

€ 80

leerjaar 4

€ 80

Brugklaskamp, juni 2022

€ 55

           

Excursies

€ 25

Excursies

€ 25

Excursies

€ 25

Excursies

€ 25

Uitstapje/activiteit, ter afsluiting van het schooljaar, inclusief vervoer

€ 45

Uitstapje/activiteit, ter afsluiting van het schooljaar, inclusief vervoer

€ 45

Uitstapje/activiteit, ter afsluiting van het schooljaar, inclusief vervoer

€ 45

Uitstapje/activiteit, ter afsluiting van het schooljaar, inclusief vervoer

€ 45

Fotojaarboek

€ 10

Fotojaarboek

€ 10

Fotojaarboek

€ 10

Fotojaarboek

€ 10

‘Facultatief’

Leerjaar 1

-

Leerjaar 2

-

Leerjaar 3

-

leerjaar 4

€ 180

           

Korte buitenlandse reis *

180

 

Het is mogelijk dat gedurende het schooljaar er gekozen kan worden voor (buitenschoolse) sportactiviteiten die extra kosten met zich meebrengen. In die gevallen biedt de school altijd ook een gratis sportactiviteit aan waarvoor gekozen kan worden.

* Deze reis is in de schooljaren 2019-2020 en 2020-2021 vanwege de corona maatregelen niet door gegaan. De mogelijkheid bestaat dat dit tijdens schooljaar 2021-2022 weer het geval is. Eventueel gedane betalingen worden in dat geval terugbetaald.