19 23

Regels in en om de schoolIn onze missie staat dat Veurs Voorburg een veilige school is. Leerlingen, personeel, ouder(s)/verzorger(s) en gasten behoren zich veilig te voelen. Dat gaat niet vanzelf. Daarom staat in onze doelstellingen dat we verwachten dat leerlingen een bijdrage leveren aan de veiligheid. Dat start natuurlijk met het naleven van de regels op school. Maar het is ook anderen in hun waarde laten en helpen als ze daarom vragen. Ook van u als ouder(s)/verzorger(s) vragen wij om een bijdrage te leveren aan de veiligheid op Veurs Voorburg. Onder andere door de school te steunen in het naleven van de schoolregels en afspraken. Uw zoon/dochter aan te spreken op gedrag wat niet goed is. Contact te hebben en te onderhouden met de mentor. Als belangrijkste schoolregel geldt natuurlijk dat we met respect met elkaar en elkaars eigendommen omgaan.

 • Zorg dat je bij de eerste bel bij het lokaal staat;
 • Jassen en hoofddeksels worden in de lockers opgeborgen;
 • Eten en drinken is alleen toegestaan in de kantine of buiten de school;
 • Roken is verboden in en rondom de school.
 • Het is niet toegestaan om eigendom van een ander of de school te beschrijven, te bekliederen, te beschadigen of te vernielen. In geval van de school zal de (schoonmaak) rekening aan de ouder(s)/verzorger(s)/ verzorgers gestuurd worden om de schade te vergoeden;
 • Als je uit de les wordt gestuurd, meld je je bij de dagwacht. De dagwacht bepaalt het aantal uren dat moet worden teruggekomen en het soort straf. De maatregel kan bestaan uit:
  • schriftelijk werk of een bijdrage leveren aan een schone omgeving in en buiten de school
  • inhalen van het gemiste werk
  • gesprek hebben met de betreffende docent of personeelslid en zo nodig excuses maken
  • doorverwijzing naar iemand van de schoolleidingbij ernstige overtredingen
 • Elke leerling bewaart zijn/haar waardevolle zaken (telefoon, geluidsdragers en gymspullen) in de locker. Elke leerling heeft zelf een eigen slot op de locker en is zelf verantwoordelijk voor het beheer van zijn/haar sleutel. De apparaten (telefoon, geluidsdragers) mogen weer gebruikt worden nadat de leerling door de klapdeuren naar de kantine is gelopen; ze worden niet gebruikt in de gangen en de lokalen. Gebruik de telefoon niet in de lessen, alleen na toestemming van de docent. Bij overtreding moet de leerling het apparaat bij de dagwacht afgeven en deze kan dan aan het eind van de lesdag weer opgehaald worden. Bij herhaling worden strengere maatregelen genomen.
 • Het dragen van aanstootgevende kleding is niet toegestaan; De leerlingen wordt geleerd dat zij een opleiding volgen die alvast voorbereid op een beroep. Er wordt ook in diverse leerjaren stage gelopen waarmee de leerling zich een goed beeld vormt van wat er van hem/haar later verwacht kan worden. Het correct gekleed gaan is daarbij een voorwaarde.
 • De leerlingen gedragen zich in, rond en in de directe omgeving van de school of de plaats waar de lesactiviteit is (sportzaal, tijdens excursie) op een wijze die niemand tot last is.
 • Kwetsende opmerkingen over huidskleur, afkomst, religie en seksuele geaardheid worden niet geaccepteerd.
 • Het in het bezit hebben van drugs en het handelen in drugs is ten strengste verboden;
 • Het is niet toegestaan om voorwerpen mee te nemen die een gevaar kunnen opleveren voor zichzelf en / of voor anderen;
 • Het in het bezit hebben van alcohol en het handelen in alcohol is ten strengste verboden.
 • Het in het bezit hebben van vuurwerk, het afsteken ervan en het handelen in vuurwerk is ten strengste verboden.
 • Het is niet toegestaan om te gokken om geld of goederen op school;
 • Leerlingen die persoonlijke eigendommen in bewaring geven aan personeel van de school doen dat onder eigen verantwoordelijkheid.
 • Indien daartoe aanleiding bestaat kan de schoolleiding besluiten de lockers, tassen, jassen en opslagruimte van de scooter e.d. te controleren op hun inhoud.

 

BETAALD PRINTEN

Iedere leerling krijgt per schooljaar een printtegoed. Dit is voldoende om al het werk voor school te kunnen printen. Als het printtegoed op is, kan de leerling bij het Open Leercentrum dit tegoed laten opwaarderen voor € 0,05 cent per print met een minimum van 10 prints per keer. We doen dit om leerlingen meer bewust te maken van hun printgedrag en zuinig om te gaan met papier en inkt.

 

REGELS COMPUTERGEBRUIK

Zie de poster die ook bij de computers op school hangen. De schoolleiding heeft het recht om onwettige activiteiten aan de daartoe bevoegde instanties te melden.

 

SCHORSINGEN

Wanneer een leerling zich na herhaaldelijke waarschuwingen niet houdt aan de schoolafspraken, dan kan die leerling worden geschorst.

De school kent twee vormen van schorsen:

 1. Time out

De leerling wordt naar huis gestuurd met werk. De mentor (eventueel na overleg met de manager onderbouw/bovenbouw) neemt contact op met de ouder(s)/verzorger(s) om een afspraak te maken voor een gesprek op school. In dit gesprek wordt vastgelegd wat de leerling moet verbeteren. De inspectie wordt geïnformeerd over de Time out.

 1. Externe schorsing

De leerling mag de school voor een langere periode (maximaal één week) niet bezoeken. De manager onderbouw/bovenbouw neemt contact op met de ouder(s)/verzorger(s) om een afspraak te maken voor een gesprek op school. In dit gesprek wordt vastgelegd wat de leerling moet verbeteren. De inspectie wordt geïnformeerd over de externe schorsing.

VERWIJDERING

Mocht na time outs en extern schorsen het gedrag van de leerling niet verbeteren, dan wordt een verwijderingprocedure gestart. Samen met de ouder(s)/verzorger(s) / verzorgers probeert de school een oplossing te zoeken. Inzet hierbij is dat gezocht wordt naar een plaats voor de leerling op een andere school om een nieuwe start te maken. Ook hiervan wordt de inspectie op de hoogte gebracht.

 

BIJZONDERHEDEN

Bij vechten zowel binnen als buiten de school kan na het horen van beide partijen een time out of zelfs direct een externe schorsing volgen.
Indien de leerling herhaaldelijk de schoolregels overtreedt en er geen verbetering in zijn gedrag zichtbaar is, kan de schoolleiding tevens besluiten om een leerling uit te sluiten van bepaalde activiteiten, zoals schoolfeesten en uitstapjes.