18 23

SchoolafsprakenABSENTIE EN CONTROLE SMS-SERVICE

Ouder(s)/verzorger(s) ontvangen van de school een SMS wanneer een leerling niet aanwezig is en hij of zij er volgens de gegevens van de school wel zou moeten zijn. Op deze manier kunnen wij met elkaar zorgen voor een verantwoorde verzuimadministratie. Het is wel van belang dat ouders hun contactgegevens “up to date” houden. Ouders kunnen dit zelf doen via hun eigen inlogcode binnen Magister. Mochten ouder(s)/verzorger(s) een SMS ontvangen dan dienen zij direct contact op te nemen met school om de leerling te verantwoorden (070 – 4199200 keuze 1). Zonder reactie wordt de leerling ongeoorloofd afwezig in Magister genoteerd, hetgeen gevolgen heeft voor een eventuele melding bij leerplicht.

 

DE LEERLING IS ZIEK EN MOET THUISBLIJVEN

Als de leerling ziek is dient hij/zij tussen 08.00 uur en 08.30 uur ziekgemeld te worden (070 – 4199200, keuze 1) door ouder(s)/verzorger(s), dit dient dagelijks te gebeuren tot de leerling weer hersteld is. Uitzondering hierop is wanneer een leerling langdurig ziek is en met de school over het ziekmelden andere afspraken zijn gemaakt.

 

DE LEERLING IS AL OP SCHOOL, MAAR GAAT ZIEK NAAR HUIS

In dat geval dient de leerling zich af te melden bij de dagwacht. De dagwacht zal de ouder(s)/verzorger(s) bellen om te vragen of zij de leerling toestemming geven naar huis te gaan.

 

EEN AFSPRAAK BIJ DE ARTS, TANDARTS, ETC.

Als de leerling een afspraak heeft bij een arts, tandarts of orthodontist dan levert hij/zij van te voren een absentiekaart bij het OpenLeerCentrum in. Ook kan het telefonisch doorgegeven worden (070 – 4199200, keuze 1).

 

RELIGIEUZE VERPLICHTINGEN 

Voor bepaalde feesten of verplichtingen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging bestaat de mogelijkheid tot verlof. De regel is dat er één dag per verplichting wordt vrijgegeven. Een mededeling, minimaal twee dagen voorafgaand aan het verlof, volstaat. De regel is dat één dag per verplichting wordt vrijgegeven.

 

VAKANTIEVERLOF VANWEGE HET BEROEP VAN DE OUDER(S)/VERZORGER(S)

Dit kan alleen als de leerling door de specifieke aard van het beroep van (een van) de ouder(s)/verzorger(s) niet binnen de schoolvakanties met hen op vakantie kan (artikel 11 van de Leerplichtwet). 

Dit verlof: 

duurt maximaal tien schooldagen 

mag niet vallen in de eerste twee weken van het schooljaar 

moet minimaal acht weken van te voren schriftelijk worden aangevraagd bij de locatiedirecteur 

bij de aanvraag zitten bewijsstukken waaruit blijkt dat vakantie buiten de schoolvakanties om onmogelijk is.

 

GEWICHTIGE OMSTANDIGHEDEN 

Extra verlof kunt u aanvragen en krijgen als er sprake is van ‘gewichtige omstandigheden’ (artikel 11 lid g van de Leerplichtwet). Gewichtige omstandigheden zijn omstandigheden buiten de wil van ouder(s)/verzorger(s) en/of leerling, waardoor de leerling de school niet kan bezoeken. Wanneer het om maximaal tien dagen gaat, beslist de locatiedirecteur. Wanneer een verlof voor meer dan tien dagen wordt aangevraagd, beslist de leerplichtambtenaar. 

Verlof aanvragen moet u schriftelijk en ten minste acht weken van tevoren bij de locatiedirecteur/ leerplichtambtenaar indienen. Als u deze termijn niet aanhoudt, moet u desgevraagd beargumenteren waarom. U moet bij een aanvraag, voor zover redelijkerwijs mogelijk, bewijsmiddelen meesturen. Indien dit niet mogelijk is, worden deze achteraf verstuurd. 

Voorbeelden ‘gewichtige omstandigheden’: 

verhuizing (maximaal één schooldag) 

huwelijk van bloed- of aanverwant t/m de derde graad (ooms, tantes en overgrootouder(s)/verzorger(s)) 

ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- of aanverwant tot en met de derde graad 

overlijden van bloed- of aanverwant tot en met de vierde graad (neven, nichten, oudtantes en oudooms) 

12,5-, 25-, 40-, 50- en 60- jarig (huwelijks) jubileum van ouder(s)/verzorger(s) of grootouder(s)/verzorger(s). 

 

DE LEERLING KAN NIET MEEDOEN MET DE LO-LESSEN

Voor een tijdelijk of blijvend niet volgen van de lessen lichamelijke oefening is een schriftelijke melding en /of overleg met de vakdocent LO door een ouder/verzorger aan de betreffende L.O. docent vereist. Bij twijfels over de gezondheidstoestand van een leerling in verband met het volgen van de lessen kan door de school, na overleg met ouder(s)/verzorger(s) en leerling, de schoolarts worden ingeschakeld.

 

MAGISTER

De absentieregistratie wordt op Veurs Voorburg in magister uitgevoerd. Magister is een schoolsysteem waarin de behaalde cijfers en de afwezigheid, maar ook de gegevens zoals naam, adres en woonplaats in staan.

Aan het begin van ieder nieuw schooljaar krijgt u een brief met uitleg en een wachtwoord om in te loggen. Op deze manier kunt u kijken hoe het met uw zoon/dochter gaat op school en of het verzuim correct staat opgeschreven. Dit laatste is ook zeer belangrijk want de leerplicht controleert het verzuim van leerplichtige leerlingen steeds strenger. Magister is dus een handig middel voor u om uw kind te volgen.

 

TE LAAT

Wanneer een leerling te laat komt, meldt hij/zij zich bij de toezicht- houder in het Open leercentrum (OLC). Deze registreert het te laat komen en beoordeelt of de leerling een geldige reden heeft voor het te laat zijn. De leerling krijgt een te laatbriefje mee en gaat daarmee naar de les en volgens onderstaande regel aan het werk:

Zachtjes binnenkomen, te laat briefje inleveren bij de docent en zonder woorden plaatsnemen op aangewezen plek. Spullen zachtjes pakken en aansluiten (aan het werk).

De leerling is daarna zelf verantwoordelijk voor het inhalen van gemiste lesstof.

3x te laat: Vanaf nu elke keer te laat volgende dag 8 uur melden.

6x te laat: Waarschuwingsbrief naar ouder(s)/verzorger(s).

9x te laat: Leerplichtambtenaar wordt geïnformeerd. Brief naar ouder(s)/verzorger(s). 

12x te laat: tweede melding Leerplicht. Brief naar ouder(s)/verzorger(s)

 

SPIJBELEN

Als een leerling 16 uur ongeoorloofd afwezig is worden de ouder(s)/ verzorger(s) middels een brief op de hoogte gebracht. Ook wordt er door school een melding gedaan bij leerplicht. Bij 28 uur (dit is inclusief de uren van te laat komen zonder geldige reden) worden de ouder(s)/verzorger(s) uitgenodigd voor een gesprek op school en wordt er wederom een melding bij leerplicht gedaan en volgt er een eventuele Halt straf. De leerplichtambtenaar bepaalt of de leerling naar bureau Halt moet.