13 23

Bevorderingsnormen bovenbouw

De leerlingen volgen een onderwijsprogramma in het kader van het VMBO. Dat betekent dat er in het 3e leerjaar en 4e leerjaar leerstof getoetst en beoordeeld wordt, die de leerling tot aan een diploma brengen. Aan het eind van het derde leerjaar zullen er zelfs vakken worden afgesloten. Om inzicht te geven in de voortgang van de leerling, zal er aan het eind van iedere periode een rapportage gegeven worden. Het centrale eindexamen vindt plaats aan het eind van het vierde leerjaar.BEVORDERINGSNORMEN VAN LEERJAAR 3 NAAR LEERJAAR 4

 

UITGANGSPUNTEN

 • Het gemiddelde wordt genomen van alle niet-afgeronde eindcijfers van alle vakken.
 • Het vak rekenen valt buiten beschouwing en wordt dus niet meegerekend.
 • Er mogen niet meer dan twee getelde, afgeronde 5-en zijn voor de vakken.
 • Een 5,0 voor het beroepsgerichte vak telt in de BBL en KBL als twee 5-en.
 • Een 4,0 mag niet voorkomen voor dit beroepsgerichte vak.
 • Een 3,0 mag niet voorkomen op de cijferlijst.

 

EEN LEERLING GAAT OVER NAAR HET VOLGENDE LEERJAAR (DEZELFDE LEERWEG) WANNEER VOLDAAN WORDT AAN ALLE ONDERSTAANDE PUNTEN

 • het gemiddelde is 6,0 of hoger èn
 • er is geen examenvak lager is dan een 5,0 èn
 • de vakken LO en CKV zijn afgesloten met minimaal een V (voldoende) èn
 • het vak maatschappijleer is afgesloten met minimaal een 5,5 èn
 • de beroepsgerichte stage is afgesloten met minimaal een 5,5.

 

EEN LEERLING BLIJFT ZITTEN WANNEER

 • het gemiddelde van alle (niet afgeronde) eindcijfers lager is dan een 5,5 of
 • de vakken LO of CKV niet afgesloten zijn met een V (voldoende) of
 • het vak maatschappijleer is afgesloten met een cijfer lager dan een 5,5 of
 • de beroepsgerichte stage niet is afgesloten met minstens een 5,5.

 

BESPREEKGEVAL

Een leerling is een bespreekgeval als het volgende punt van toepassing is:

 • Het gemiddelde van alle niet-afgeronde cijfers is tussen 5,5 en 6,0.

 

 • De docentenvergadering beslist of een leerling wel of niet overgaat en/of een bepaald vak wel of niet gekozen mag worden.
 • De docentenvergadering geeft een bindend advies de schoolloopbaan te vervolgen in een andere leerweg. Dit geldt voor terugplaatsing van KBL naar BBL.
 • Wanneer  een leerling niet is bevorderd naar het volgende leerjaar en de leerling en ouder(s)/verzorger(s) zijn hier tijdig voor gewaarschuwd, dan bestaat de mogelijkheid dat de school geen plek voor de leerling heeft  omdat klassen in het volgend schooljaar vol zijn. In dat geval adviseren wij een andere school te zoeken.