14 23

Begeleiding 

TEAMS VAN PROFESSIONALS

Veurs Voorburg werkt volgens een teamstructuur met vijf, in grote mate, zelfstandig opererende teams, waarbinnen de focus op onderwijs is gericht.

De teams bestaan uit docenten (onderwijsprofessionals) en onderwijsassistent(en). Het is mogelijk dat docenten die geen deel uitmaken van het betreffende team wel lesgeven aan leerling(en)/klas(sen) van dat team.

Ieder team, staat onder leiding van een teamleider.

Vakdocenten vertegenwoordigen de onderwijscomponent in het team. Ze zijn verantwoordelijk voor onderwijs en onderwijsresultaten van hun vak(ken).

Iedere docent heeft zitting in een vaksectie, waar de inhoud en resultaten van het onderwijs centraal staat.

 

MENTOR

De mentor is de centrale persoon in de klas. Hij/zij vertegenwoordigt de klas in het team en geeft naast vaklessen ook een mentoruur. Tijdens de mentorlessen leren de leerlingen hoe ze het leer- en maakwerk op school en thuis het beste kunnen aanpakken. In het mentoruur ligt de nadruk op het werken aan een goede sfeer in de klas. Hierbij wordt vaak gebruik gemaakt van het programma Leefstijl. Samen met de klas organiseert de mentor allerlei activiteiten zowel binnen als buiten de school. De mentor onderhoudt het contact met de ouder(s)/ verzorger(s)/verzorgers.

Een paar keer per jaar zijn er met hen gesprekken over het gedrag, de inzet en de prestaties van de leerling. Ook bij problemen kunnen de ouder(s)/verzorger(s)/verzorgers bij de mentor terecht.

KEUZEBEGELEIDING & LOB

De keuzebegeleiding is een uitgebreid programma dat aanvangt in het eerste leerjaar om de keuze voor een sector voor te bereiden. Samen met de mentoren zorgt de decaan voor de begeleiding van die keuzes en voor een goed advies. De leerlingen maken een keuzetest op de computer en ze krijgen keuzelessen van de mentor en van docenten die in de verschillende sectoren lesgeven. Het betreft een oriëntatie op profielen die in de derde klas van het VMBO gekozen kunnen worden (economie en ondernemen, dienstverlening en producten en zorg en welzijn). Aan het einde van het tweede leerjaar geeft de school een advies voor de overstap naar de leerweg en sector in klas 3. Aan het eind van het laatste jaar worden de leerlingen begeleidt naar een vervolgopleiding (op mbo-niveau).

EXTRA HULP, REMEDIAL TEACHING

De school biedt uw zoon/dochter de mogelijkheid voor extra hulp. Dit houdt in dat naast de gewone lessen ondersteuning mogelijk is gericht op het verbeteren van de schoolprestaties. Waar de hulp uit bestaat en hoelang deze aangeboden wordt, is sterk afhankelijk van de leerling. De contactpersoon voor de RT op school is Corinne IJpelaar. Zij begeleidt leerlingen die extra hulp nodig hebben op het gebied van dyslexie of structuur. Daarnaast heeft de school voor elke leerling van de 1e en 2e klas een HU uur (Hulpuur taal en rekenen) op het rooster staan.

SOCIALE VAARDIGHEIDSTRAINING

Veurs Voorburg geeft trainingen sociale vaardigheid. De trainingen worden gegeven door Pieter Heemskerk. Op indicatie van de mentor, de ouder(s)/ verzorger(s) en/of de leerling zelf kan uw zoon of dochter één van deze cursussen volgen. De trainingen zijn bedoeld voor leerlingen die het moeilijk vinden om contact te leggen, leerlingen die erg verlegen zijn of die moeite hebben zich te uiten en voor leerlingen die het moeilijk vinden zich sociaal te gedragen in een groep.
Als u denkt dat uw zoon of dochter voor deze training in aanmerking komt, kunt u contact opnemen met de mentor van uw kind. Als u vragen heeft over de cursus, kunt u contact opnemen met de heer Heemskerk.

COÖRDINATOR PASSEND ONDERWIJS

De coördinatoren Passend Onderwijs, Femke Bulder, is het extra aanspreekpunt in de school bij problemen van de leerlingen, wanneer de gewone hulp door de school zelf niet voldoende is. Daarbij zal zij die leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) helpen om de goede weg te vinden naar de juiste zorg buiten de school. Elke vervolgstap naar zorg buiten de school gebeurt in overleg en met toestemming van de ouder(s)/ verzorger(s).

SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK

Wanneer een leerling problemen heeft die niet door docenten kunnen worden opgelost kan de leerling verwezen worden naar de schoolmaatschappelijk werkster om zo schooluitval te voorkomen. Zij zal in een aantal gesprekken het probleem helpen op te lossen of wanneer dit nodig is doorverwijzen naar hulpverlening buiten de school. De schoolmaat- schappelijk werkster is de contactpersoon tussen de school en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).
De aanmelding gaat via de zorgcoördinator. Voor de aanmelding zal altijd toestemming van de ouders/verzorgers gevraagd worden. Als de leerling meer hulp nodig heeft wordt dit door de schoolmaatschappelijk werkster met de ouders/ verzorgers besproken. Femke van Leeuwen is de schoolmaatschappelijk werkster.