22 23

SchoolkostenSCHOOLKOSTEN VEURS VOORBURG

De overheid vindt het belangrijk dat kinderen in het voortgezet onderwijs goed opgeleid worden en neemt de meeste kosten hiervoor voor haar rekening. Alle scholen ontvangen de bekostiging in een zogenaamde lumpsum. Dit is één budget voor materiële en personele kosten, waarbij het aan de schoolleiding is om te bepalen hoe zij dat binnen de wettelijke kaders besteedt. Bij materiële kosten kunt u denken aan het onderhoud van de gebouwen, apparatuur en schoonmaak. Ook de bekostiging van het lesmateriaal voor een specifiek leerjaar is onderdeel van de lumpsum.

 

Er zijn drie soorten schoolkosten.

 

  1. De eerste categorie komt voor rekening van de school en bevat het lesmateriaal.

(bijvoorbeeld: leerboeken, werkboeken, projectboeken en tabellenboeken, BINAS, examentrainingen en examenbundels, eigen leermateriaal  van de school en bijbehorende cd’s en dvd’s, gelicentieerd digitaal lesmateriaal)

 

  1. De tweede categorie schoolkosten is voor rekening van ouder(s)/verzorger(s).

Dit zijn materialen die persoonsgebonden zijn, zoals gymkleren, of zaken die meerdere leerjaren of  door meerdere kinderen binnen één gezin gebruikt kunnen worden. (bijvoorbeeld: atlas, woordenboek, agenda, rekenmachine, schrift, multomap, pennen  en dergelijke, gereedschap, sportkleding)

 

  1. De derde categorie vrijwillige ouderbijdrage.

De vrijwillige ouderbijdrage is bedoeld voor zaken waarvoor de school geen bekostiging van de overheid ontvangt. Dit kan zijn voor materialen en gereedschappen, zoals hierboven beschreven, maar de vrijwillige ouderbijdrage kan ook gebruikt worden voor de financiering van extra activiteiten, zoals een excursie, sportdag, buitenlandreis of kerstviering. Dit zijn de overige schoolkosten.

Wanneer de extra activiteiten buiten het voor de leerlingen voorgeschreven onderwijsprogramma vallen, kunnen ouders kiezen of hun kind hier wel of niet aan deelneemt. Deze ouderbijdrage is vrijwillig. Ouders zijn dus niet verplicht  deze bijdrage te betalen.

Wanneer ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen, zijn scholen verplicht een kosteloos alternatief aan te bieden. Voor een activiteit geldt deze bepaling als de activiteit onderdeel uitmaakt van de verplichte onderwijstijd.

Een laptop of tablet valt niet onder de definitie van lesmateriaal, omdat het de drager is van informatie en zelf geen informatie is en niet voorgeschreven wordt voor een specifiek leerjaar. Hierdoor valt een laptop of tablet niet onder het lesmateriaal dat scholen gratis aan ouders dienen te verstrekken. Het bezit van een laptop of tablet (op Veurs Voorburg betreft dit Chromebooks) kan door scholen niet van ouder(s)/verzorger(s) worden geëist, net zo min als ouder(s)/verzorger(s) dit van de school kunnen eisen.

 

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE

De hoogt van de vrijwillige bijdrage voor het schooljaar 2019-2020 is op dit moment nog niet bekend.

Voor schooljaar 2018-2019 gold de onderstaande regeling:

Kosten: Introductiedagen, Excursies, Sportdagen, Verzekeringen, Schoolfeesten, Vieringen, Ouderavonden, Kosten ouderraad, Locker

 

Leerjaar 1: €200 (+ kamp)

Leerjaar 2: €150

Leerjaar 3: €150

leerjaar 4: €150

 

BOEKENFONDS

Iddink verzorgd de leermiddelenvoorziening voor onze school.

Het uitgangspunt is dat ouder(s)/verzorger(s) zelfverantwoordelijk zijn voor het bestellen van de leermiddelen van hun kind.

De schoolboeken zijn grotendeels gratis, maar dienen besteld te worden via www.iddink.nl.

Veel boeken zullen tweedehands zijn omdat ze meerdere jaren worden ingezet. Deze boeken dienen aan het eind van het schooljaar weer  ingelverd te worden. Iddink is hiervoor in de laatste week van het jaar op school. 

Iddink vraagt €75 borg voor hun boekenfonds.

 

Op een rijtje:

Boekenfonds: Via Iddink

Bestellen: via Internet

Boeken ophalen: hoeft niet, deze worden, mits op tijd besteld, in de zomervakantie thuis bezorgd

Vrijwillige borg (via Iddink): €75

 

EXCURSIES, KAMP – EN KENNIS- MAKINGSDAGEN LEERJAAR 1 & 3

In de loop van het schooljaar worden voor de diverse leerjaren verschillende excursies en/of kamp- en kennismakingsdagen georganiseerd. De excursies en kamp- en kennismakingsdagen zijn niet bedoeld als ‘uitstapjes’. Ze zijn een verplicht onderdeel van ons onderwijs- en begeleidings- programma en zijn belangrijk voor de maatschappelijke vorming van de leerling.

 

TEGEMOETKOMING STUDIEKOSTEN

Het Ministerie van Onderwijs verstrekt in bepaalde gevallen een tegemoetkoming in de studiekosten. Ouder(s)/verzorger(s) moeten zelf een tegemoetkoming (digitaal)aanvragen bij www.duo.nl/particulieren. Voor schoolkosten voor leerlingen tot en met 17 jaar uit de gemeente Den Haag kan ook een beroep gedaan worden op de Bijzondere bijstand. Informatie hierover kunt u krijgen bij de stadsdeelkantoren en de bijstandsdienst / sociale dienst.

 

OOIEVAARSPAS

Leerlingen uit Den Haag, die beschikken over een Ooievaarspas, kunnen deze gebruiken om €125 van de kosten van de vrijwillige ouderbijdrage te financieren.

 

STICHTING LEERGELD

Sinds 2006 is de Stichting Leergeld in Leidschendam-Voorburg actief. Deze stichting stelt zich tot doel financiële ondersteuning te bieden aan leerlingen van het basis en voortgezet onderwijs in Leidschendam en Voorburg. Het beoogde doel is te voorkomen dat kinderen in de leeftijdsgroep van 5 tot 18 jaar door slechte financiële omstandig- heden van de ouder(s)/verzorger(s) in een sociaal isolement geraken of hun schoolopleiding niet naar behoren kunnen volgen.

Informatie over Leergeld is te vinden op de website: http://www2.leergeld.nl/leidschendam

 

SCHOOLSPULLENPAS

Voor het schooljaar 2019/2020 geeft de gemeente Leidschendam-Voorburg in samenwerking met de Stichting Leergeld een tegemoetkoming voor de kosten van schoolspullen.  Minimagezinnen met schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, die onderwijs volgens op het basisonderwijs of voortgezet onderwijs, MBO-BOL.

Door middel van de Schoolspullenpas kunnen de gezinnen de benodigde schoolartikelen zoals schriften, pennen, rekenmachine, een agenda of gymkleding voor hun kinderen aanschaffen. De Schoolspullenpas voor het nieuwe schooljaar 2019/2020 is geldig tot en met 30 september 2019. Hierna is de pas verlopen.

Voor meer informatie en aanvraagformulieren verwijzen we u naar de website: 

https://www.leergeld.nl/leidschendamvoorburg/schoolspullenpas-2019/

 

Ook ander gemeenten hebben, al dan niet in samenspraak met Stichting Leergeld, voorzieningen getroffen om ouder(s)/verzorger(s) en hun kinderen te helpen om spullen te kunnen kopen die nodig zijn voor school. 

Hieronder vind u verwijzingen naar een aantal websites:

Gemeente Den Haag: www.leergelddenhaag.nl/schoolspullenpas

Gemeente Rijswijk: www.rijswijk.nl/inwoners/producten/schoolspullenpas

Gemeente Pijnacker-Nootdorp: www.pijnacker-nootdorp.nl/loketten/product/stichting-leergeld-bijdrage-schoolkosten.htm

Gemeente Zoetermeer: www.elkkinddoetmee.nl/zoetermeer-voorzieningen

Gemeente Wassenaar: www.leergeld.nl/wassenaar

 

Chromebooks

Sinds schooljaar 2018-2019 beschikken de leerlingen van leerjaar 1 over een, op vrijwillige basis zelf aangeschaft, eigen Chromebook. Ieder nieuw schooljaar daarna komt er een leerjaar bij, waardoor met ingang van schooljaar 2021-2022 alle leerlingen over een eigen Chromebook beschikken.

Veurs Voorburg koopt deze Chromebooks niet centraal in, maar heeft een overeenkomst  afgesloten met The Rent Company B.V.

Ouder(s)/verzorger(s) hebben t.a.v. de aanschaf van een Chromebook de volgende keuzemogelijkheden met bijbehorende kosten:

 

Chromebook A:

Dell 3100 - 11,6 inch Chromebook zonder touch scherm, met Easy4u zekerheidspakket, inclusief beschermhoes

Optie 1.           Koop: Netto aankoopprijs inclusief 3 jaar Easy4u zekerheidspakket

€ 349,00         (inclusief BTW) eenmalig

 

Optie 2.           Koop: Netto aankoopprijs inclusief 4 jaar Easy4u zekerheidspakket

€ 375,00         (inclusief BTW) eenmalig

 

Optie 3.           Huur: Easy4u huurabonnement op basis van 36 maanden

€ 9,90             (inclusief BTW) per maand 

 

Optie 4.           Huur: Easy4u huurabonnement op basis van 48 maanden

€ 7,95             (inclusief BTW) per maand

 

 

Chromebook B:

Dell 3100 - 11,6 inch Chromebook met touch scherm, met Easy4u zekerheidspakket, inclusief beschermhoes

Optie 5:           Koop: Netto aankoopprijs inclusief 3 jaar Easy4u Total Care Pack

€ 372,50          (inclusief BTW) eenmalig

 

Optie 6:           Koop: Netto aankoopprijs inclusief 4 jaar Easy4u Total Care Pack

€ 398,50          (inclusief BTW) eenmalig

 

Optie 7:           Huur: Easy4u huurabonnement op basis van 36 maanden

€ 10,55            (inclusief BTW) per maand

 

Optie 8:           Huur: Easy4u huurabonnement op basis van 48 maanden

€ 8,50              (inclusief BTW) per maand

 

 

Indien een leerling al over een eigen Chromebook beschikt mag daar ook gebruik van gemaakt worden en is bovenstaande niet van toepassing.